• نام: سید علی
 • نام خانوادگی: دیانت
 • سمت: نائب رئیس اول
 • تولد: 1329
 • میزان تحصیلات: کارشناسی 
 • تلفن: 55458050 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)

 

 • مدیر عامل شرکت صنایع پشم کاشان از بدو تاسیس تا کنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت فرش کویر سبز کاشاناز بدو تاسیس تا کنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت شیما ریساز بدو تاسیس تا کنون
 • عضو هیئت مدیرهشرکت تابریسان از بدو تاسیس تا کنون
 • عضو هیئت مدیره شرکت پویا راد از بدو تاسیس تا کنون
 • مشاور فنی تاسیس و راه اندازی واحدهای بافندگی و ریسندگی
 • ریاست اتاق بازرگانی در دوره اول و دوم پس از انقلاب