• نام: سید جواد
 • نام خانوادگی: سجادی
 • سمت: عضو هیات نمایندگان
 • تولد: 1353
 • میزان تحصیلات: کارشناس عمران و مدیریت MBA
 • تلفن: 55458051 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)
 • عضو هیئت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان
 • رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﻧﺴﺎﺟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎل 1374 ﺗﺎﮐﻨﻮن
 • دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان
 • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
 • عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان
 • ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ از ﺳﺎل93 ﻟﻐﺎﯾﺖ 96
 • ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن 
 • ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ
 • رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ (ع) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔل
 • کسب رتبه واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در 5 ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ93-92 -96-95-94
 • ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ 96-95-94-93